Završni rad

Učenici završnih razreda dužni su izraditi završni rad u dogovoru i suradnji s izabranim mentorom. Završni rad može biti teoretske, praktične ili druge naravi ako je u skladu s nastavnim programom, a sastoji se od Izradbe i Obrane.

Teme za završni rad donose nastavnici strukovnih predmeta u suradnji s ravnateljem i vrijede za sva tri roka Obrane završnog rada. Mogu se uzeti u obzir i teme koje su predložili učenici, ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnog programa prema kojem se učenik obrazovao.

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske godine prijavnicom u referadi naše škole prema objavljenom vremeniku izrade.

Nakon što mu mentor prihvati i odobri rad, učenik je dužan pisani dio rada predati u urudžbeni zapisnik, nakon čega će Prosudbeni odbor rasporediti učenike u skupine i odrediti prostoriju u kojoj pojedina skupina izvodi Obranu završnog rada.

Dokumenti za preuzimanje

Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

Predložak za izradu završnog rada

Upute za izradu rada

Vremenik izrade 2023./2024.

Predložak za izradu prezentacije u Powerpointu

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Odluka o dopuni vremenika izradbe i obrane završnog rada 2024.

 

Teme završnih radova 2023./2024.

ELEKTROTEHNIKA

STROJARSTVO

 

Izradba rada

Za potrebe izrade rada načinjene su upute i gotov predložak koji je spreman za korištenje. Učenikova dužnost je pridržavati se predloška za izradu rada te svoj rad strukturirati na način da sadržava uvodni dio, razradu teme, zaključak i posebno praktično-tehnološki dio ako je tema rada obuhvaćalo i taj dio. Učenik ima slobodu izrade rada u bilo kojem softveru, na bilo kojoj platformi, dok god se pridržava pravila i okvirnog izgleda rada koji je vidljiv kroz predložak za izradu.

Izradbom se može smatrati uradak kojim je učenik sudjelovao na izložbi inovatorskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svoga srednjeg obrazovanja i uradak kojim je učenik osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju iz strukovnih, odnosno umjetničkih predmeta, područja ili programa.

Obrana rada

Redoviti učenik ima pravo pristupiti Obrani u dva roka bez obveze plaćanja troškova.

Završni rad brani se u

  • ljetnom roku (tijekom lipnja)
  • jesenskom roku (u istom ili prvom tjednu poslije drugoga popravnog roka)
  • zimskom roku (tijekom veljače)

Učenik mora doći pred prostoriju za Obranu najmanje 30 minuta prije početka obrane svoga završnog rada, a sama Obrana može trajati do 30 minuta.

Učenik prijavljuje Obranu prijavnicom za obranu:

  • do 1. travnja za ljetni rok
  • do 10. srpnja za jesenski rok
  • do 30. studenoga za zimski rok

Prijavnicu je obavezno dostaviti i urudžbirati u referadi škole.

Učenik može i odjaviti prijavljenu Obranu uz predavanje pismenog zahtjeva najkasnije tri dana prije planiranog dana Obrane.

 
 

I. tehnička škola Tesla - Vizija budućnosti.